UA-49970189-1
 
 
 
 
 

javascript:void(0)

 

 

 

 

"Marijke kan daadwerkelijk de verbinding aangaan met alle betrokkenen. Ze schroomt niet een interventie te plegen indien dit noodzakelijk
is voor een optimaal eindresultaat".

 

Bastiaan Overmars
Thieme Meulenhoff

 

 

 

 

 

 

Privacy Beleid

 

Marijke Reiring, gevestigd aan Rosariumlaan 9, 3972 GE  Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http://www.marijkereiring.nl
Rosariumlaan 9
3972 GE  Driebergen
+31611311967

 

Marijke Reiring verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (foto)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid
 • informatie relevant voor de coaching

 

Marijke Reiring verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om te kunnen coachen


Marijke Reiring bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia  (factuurgegevens): 7 jaar voor de belastingdienst                         
Verdere gegevens worden binnen een jaar na afronden van de opdracht verwijderd.


Marijke Reiring verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marijke Reiring blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Marijke Reiring gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Laat alsjeblieft weten via mail als je dit wilt, dan zorgen wij daarvoor. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marijke@reiring.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Marijke Reiring zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Marijke Reiring wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Marijke Reiring neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marijke@reiring.nl

 

.